Wieści gminne

Czerwcowe wieści gminne i lipcowych co nieco:

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 4,8 mln zł na zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej powstanie park miejski „Dębinka” za 5,7 mln zł. Więcej zob. w materiale „Dębinka doczekała się”.

•Dnia 20 czerwca doszło do zebrania, podczas którego Inwestor (przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), PKP PLK i wykonawca - f-ma PORR przedstawili radnym i mieszkańcom Łochowa propozycję zmiany

koncepcji przejścia drogowego DK62 przez przejazd kolejowy w Łochowie (śladem ul. Wyszkowskiej/Węgrowskiej) z przejazdu pod torami kolejowymi tunelem, na przejazd nad torami kolejowymi wiaduktem - co ma wynikać z bardzo trudnych warunków gruntowych w tym miejscu. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść ponoć do 10 lipca br. Podczas ponad dwugodzinnego zebrania nie obyło się też bez sprzeciwu. Zob. „Wiadukt zamiast tunelu” w rubryce Ludzie listy piszą. Przypominam, że kilka tygodni temu zawierana była umowa na budowę tunelu w tym miejscu. Póki zatem słowo pisane na papierze nie przeleje się w czyn, za wcześnie jest na odcinanie kuponów - pozostają wizje i oczekiwania.

•W dniu 12 czerwca wiceminister Jerzy Szmit - w obecności wicemarszałek Senatu RP, Marii Koc, Burmistrza Łochowa, Roberta Gołaszewskiego i sołtysa wsi Kamionna i jednocześnie Radnej Rady Miejskiej w Łochowie, Krystyny Kielan - podpisał finansowanie z budżetu państwa na trzy zadania, w tym dwa z nich dotyczą naszej gminy. Odnosi się to do Kamionny i Ostrówka. Przez obydwie te miejscowości biegną drogi krajowe: DK62 i DK50. (Zob. „Przebudowa dróg = poprawa).

•8 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Łochowie wiceburmistrz Małgorzata Łotarska przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Komudy podpisała z firmą GAB-BUD Zbigniew Gabelski umowę na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów, polegającego na termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna, której wartość wynosi 1.888.421 zł. Termin wykonania zadania - do 10 kwietnia 2018 r. 

•25 lipca upływa termin składania do LGD Bądźmy Razem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia „Nowe innowacyjne źródła dochodu”, na które będzie można uzyskać premię w wysokości 100 tys. zł, przy limicie 400 tys. zł dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej lub otrzymać refundację (zwrot 70% kosztów kwalifikowalnych) od 50 tys. zł do 200 tys. zł, przy limicie środków (bagatela) 1.220.000 zł dla operacji rozwijających działalność gospodarczą. Szczegóły: www.lgdbadzmyrazem.pl. To kolejny przykład, że pieniądze leżą na ulicy.

•Burmistrz Łochowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: kompleksowe i zintegrowane działania skierowane dla mieszkańców obszarów gminy przewidzianych do rewitalizacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach przewidzianych do rewitalizacji (w tym zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych i sportowych) - kwota 2 tys. zł;

2) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: a) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej, b) realizacja programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny, w tym wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności lokalnych - kwota 4 tys. zł.

Oferty należy składać do 17 lipca br.

•Również i w tym roku podczas majowych matur nie było niespodzianek. W powiecie węgrowskim nadal, bodajże ósmy rok z kolei, prym wiedzie łochowskie LO im. Marii Sadzewiczowej, którego tegoroczni absolwenci uzyskali 98,5% wskaźnik zdawalności matur, z możliwością uzyskania 100% w wyniku sierpniowych poprawek (22.VIII). Drugą lokatę zachowało NLO w Stoczku - 95,5% zdawalności, również z możliwością uzyskania 100%. Następnie I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie - 88%, LO im. Władysława Orkana w Sadownem - 87% i II LO w Węgrowie - 65%. W skali kraju świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, a 14,8% abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, mogą przystąpić do poprawki w sierpniu. Wśród tegorocznych absolwentów z liceów maturę zdało 84,4%, a prawo do poprawki ma 10,7%, zaś wśród absolwentów z techników maturę zdało 67,9%, a prawo do poprawki ma 22,4%.

•Komisja stypendialna stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Węgrowski zweryfikowała 84 wnioski, w wyniku czego 21 uczniów z ZSP w Łochowie, który tworzą LO i Technikum otrzyma stypendia motywacyjne za wybitne lub bardzo dobre wyniki w nauce w minionym roku szkolnym. Za wybitne wyniki w nauce 3 osoby: Gabriela Bartosiewicz, LO Ib, śr. ocen 5,25; Alicja Pióro, LO IIa, śr. ocen 5,25; Anastazja Kalarus, LO IIc, śr. ocen 5,22.Za bardzo dobre wyniki w nauce 18 osób, w tym jedna z Technikum: Paweł Oljasz, IIa, śr. ocen 5,13; Aleksandra Kalinowska, Ia, 5,12; Julia Piesio, Ic, 5,12; Anna Sikorska, Ia, 5,06; Agnieszka Siuchta, Ic, 5,06; Sandra Denis, Ib, 5,00; Piotr Kozioł, IIb, 5,00; Izabela Staniszewska, IIc, 5,00; Gabriela Siwiecka, Ib, 4,94; Jan Stefaniak, IIb, 4,89; Julia Bury, Ib, 4,82; Paulina Ogonowska, IIb, 4,78; Mateusz Gołaszewski, Ib, 4,76; Patrycja Mech, Ib, 4,76;  Ewelina Gabińska, Ic, 4,76; Katarzyna Szymanik, Ic, 4,76; Weronika Krajewska, Id (Technikum), 4,76; Aleksandra Kołodziejska, Id, śr. 4,75. Gratulujemy.

•Podczas zakończenia roku szkolnego (23 czerwca) Nagrodą Starosty zostali nagrodzeni najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Na terenie naszej gminy są ich trzy: LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie, Technikum w Łochowie i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku. Oto Ci najlepsi : Bartłomiej Klimek, kl. Ib LO, śr. ocen 5,31;Karol Janiszewski, kl. Id Technikum,  śr. ocen 5,00 i Angelika Gamdzyk, kl. III ZSZ, śr. 5,02. Zarówno Bartłomiej jak i Karol otrzymywać będą przez cały zbliżający się rok szkolny stypendium motywacyjne Prezesa Rady Ministrów. Dotyczą one najlepszych uczniów LO i Technikum (po jednym stypendium na każdą ze szkół tego typu w Polsce). Gratulujemy.

•6 czerwca odbyło się Powiatowe Forum Gospodarcze "Rozwój oparty o współpracę pomiędzy samorządem, nauką i biznesem" zorganizowane przez Starostę Węgrowskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, którego celem było tworzenie przyjaznego klimatu do rozwoju biznesu w oparciu o współdziałanie pomiędzy władzami samorządowym, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. Jednym z elementów forum były podziękowania i wyróżnienia lokalnych przedsiębiorców za ich aktywność, zaangażowanie i przedsiębiorczość. Wśród 10 wyróżnionych przedsiębiorstw znalazła się również firma z terenu naszej gminy: ROBSON Robert Marczak - firma rodzinna, istniejąca na rynku od 1993 roku i zatrudniająca ponad 200 osób. Zajmuje się produkcją pieczywa i wyrobów cukierniczych, które sprzedawane są m.in. w kilkudziesięciu sklepach firmowych, a ponadto wielu lokalnych sprzedawców Mazowsza i Podlasia. Zakład szkoli i przygotowuje młodych ludzi do wykonywania zawodu piekarza i cukiernika. Mimo rosnącej konkurencji, nadal są jednym z największych zakładów produkcyjnych branży piekarniczej na rynku lokalnym, od lat utrzymującym pozycję głównego dostawcy pieczywa na tym terenie.

•12 czerwca br. podpisano umowę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Kałuszyna (granica powiatu), poprzez Wierzbno, Roguszyn, Korytnicę i Paplin (do DK62) - ponad 28 km długości. Całkowita wartość projektu wynosi 20.374.224 zł, w tym dofinansowanie kwotą 12 224 534 zł (60 % wartości projektu z UE w ramach RPO WM) oraz ze środków budżetowych: Powiatu Węgrowskiego - 5.019.706 zł, Gminy Korytnica - 1.829.984 zł i Gminy Wierzbno - 1.300.000 zł. Zadanie to ma objąć m.in.: ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, wybudowanie nowych odcinków chodników, peronów autobusowych i zatok postojowych, wykonanie zjazdów w terenie zabudowanym i przepustów pod zjazdami, wymianę przepustów w koronie drogi. Zadanie ma być wykonane do końca maja 2018 r.

•Uroczystością pn. „Dzień Świętojański” z bogatą oprawą artystyczną rozpoczęto w Powiecie Węgrowskim tegoroczny sezon turystyczny. Odbyła się ona 24 czerwca w Wyszkowie nad Liwcem (jest to jeden z punktów, gdzie turyści rozpoczynają spływy kajakowe pięknie meandrującą rzeką Liwiec).

•28 czerwca Rada Powiatu Węgrowskiego udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r. stosunkiem głosów 11 „za”, 5 „przeciw”.

• Od 17 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, że prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew, krzewów na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał zgłosić ten fakt wcześniej do Burmistrza Łochowa. Zob. w bieżącym numerze GŁ „Wycinka drzew i krzewów”.

•Od połowy czerwca, w ramach pilotażu, na stacji kolejowej w Łochowie zatrzymują się niektóre pociągi PKP Intercity, podążające między innymi do Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Białegostoku, Jeleniej Góry i będą zatrzymywały się przez najbliższe 3-4 miesiące. O tym, czy Łochów na stałe zagości w rozkładach jazdy zadecydują statystki związane z zainteresowaniem podróżnych.

•29 czerwca przez nasze treny przeszła potężna wichura łamiąc drzewa, zrywając dachy i linie elektryczne. Strażacy szybko i sprawnie interweniowali tego dnia ponad 80 razy.

•1 sierpnia po raz 27. na pątniczy szlak wyruszy piesza pielgrzymka drohiczyńska na Jasną Górę. Tradycyjnie już pielgrzymi w pięciu grupach będą podążać do częstochowskiego sanktuarium. Tego dnia wyruszy grupa zielona i fioletowa z Drohiczyna natomiast z Łochowa grupa żółta. Dzień później z Sokołowa Podlaskiego dołączy grupa pomarańczowa oraz grupa niebieska z Węgrowa. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 13 sierpnia. Wejście pielgrzymki przewidziane jest na godz. 9:15

Program duchowy drohiczyńskiej pielgrzymki oparty jest na dwóch głównych tematach: roli świeckich w Kościele oraz treści objawień fatimskich. Istne jest również i to, że pielgrzymka ta obędzie się w 300 lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej.

•Tego lata wyjątkowo mała liczba młodych wyklutych tej wiosny bocianów - przyszłych szybowników wykorzystujących konwekcyjne prądy powietrzne - mimo że mamy dużą liczbę zasiedleń. Na 25 zasiedlonych bocianich gniazd przy trasie Łochów - Węgrów młode są jedynie na 18 gniazdach i to przeważnie „jedynaki”, troje jest tylko na jednym gnieździe, razem 22 sztuki (w minionym roku było ich 35).

•ŁKS Łochów zakończył sezon piłkarski 2016/2017. Był on najbardziej udany dla naszego strzelca Chmielewskiego, gdyż został królem strzelców A klasy (Warszawa I). Takim jednak sukcesem nie może pochwalić się drużyna, która po ostatnim meczu (15.VI.) minionego sezonu piłkarskiego, przegranym z MKS Hutnik Warszawa 1:4 zdobyła łącznie 42 punkty (13 zwycięstw, 3 porażki i 12 przegranych meczów), co dało im  7 miejsce w tabeli. Być może kolejny sezon 2017/2018 będzie dla naszej drużyny bardziej udany i awansują do ligi okręgowej. Tym czasem w B klasie ma się pojawić tzw. rezerwa ŁKS II Łochów, który grać będzie m.in. ze spadkowiczem z A klasy Koroną Jadów (w A klasie utrzymywali się przez 8 sezonów piłkarskich).

•Sezon piłkarski 2016/2017 zakończyły również młodsze drużyny ŁKS Łochów: trampkarze na ostatnim miejscu II ligi okręgowej, młodzicy (r.2004) na drugim miejscu II ligi okręgowej, Orliki (r. 2005) na 5 miejscu (na 6 drużyn) IV ligi okręgowej, Orliki (r. 2006) m-ce ostatnie II ligi okręgowej.

•Natomiast Liwia Łochów, grająca w B klasie siedleckiej, ostatnim wygranym 6:0 meczem (11.VI.) z LUKS Ruda Wolińska, zajęła ostatecznie 3 miejsce (lokata bez awansu do A klasy) z dorobkiem 52 punktów (24 kolejki, 13 drużyn w tabeli). Liczymy, że wreszcie awansują do A klasy, pod warunkiem, że będą grać tak jak w ostatnim meczu minionego sezonu.

                R

 
Michal Krupa