Kamień węgielny Julinowi

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na budowę dwóch domów Kampusu na potrzeby Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, w wyniku którego Powiat Węgrowski powierzył to zadanie firmie budowlanej ARCUS Technologie z Celestynowa nastąpił szybki i z rozmachem proces ich budowy - usadowionej w pobliżu („przez miedzę”) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana i Heleny Paderewskich w Kaliskach. Jednak żeby rozpoczęte dzieło zostało poświęcone, dnia 30 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tych domów.

 

W erygowaniu, wmurowaniu kamienia węgielnego udział wzięli: JE Ks. Biskup Senior Antoni Pacyfik Dydycz, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie Mirosław Krusiewicz, Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast, Kierownik Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego Marcin Dolota, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, Wicestarosta Halina Ulińska i pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Andrzej Kruszewski, Włodzimierz Miszczak, Paweł Stelmach, oboje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Lidia Siuchta i Paweł Marchela, Burmistrzowie: Robert Gołaszewski i Krzysztof Wyszogrodzki (burmistrz Węgrowa), Dyrektorzy szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego, Radni Rady Powiatu i Rady Gminy Łochów, Delegacja Gości ze Słowacji i wielu jeszcze innych zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczęła p. Agata Kuczyńska - Dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach - od powitania zgromadzonych gości. Po czym Starosta Węgrowski przybliżył historię obecnego budynku Domu Dziecka - pałacyku Paderewskich, jego świetności i znaczenia dla lokalnej społeczności, a także przedstawił okoliczności i potrzebę nowej inwestycji w postaci Kampusu (być może z czasem i trzeciego). Po kolejnych przemówieniach, m.in. Dyrektora Krusiewicza, przedstawiciela czteroosobowej delegacji ze Słowacji Marka Illéša - Dyrektora Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Nitrze, podległemu bezpośrednio słowackiemu Ministerstwu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - jeden z wychowanków odczytał uroczyście akt erekcyjny, po czym nastąpiło jego podpisanie. Podpis pod aktem złożyło 39 osób.

Jeden z fragmentów tego Aktu brzmi: Dzięki wspólnej woli i zaangażowaniu władz samorządowych powiatu węgrowskiego, województwa mazowieckiego, aktywności dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, przy zaangażowaniu przyjaciół, przystąpiono do budowy Kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu.

W dalszej części odbyło się poświęcenie oraz wmurowanie Aktu w istniejący już fragment ściany bocznej jednego z domów Kampusu. Po czym p. Dyrektor zaprosiła gości na poczęstunek do julińskiego pałacyku, gdzie długo jeszcze trwały rozmowy, również o tej inwestycji.

                R

 
Michal Krupa