Wrześniowa sesja

27 września odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której tradycyjnie już przyjęto zmiany w budżecie gminnym oraz w WPF. Po wprowadzeniu zmian gminne dochody wynoszą 81.317.672 zł, w tym dochody bieżące 69.902.046 zł, a majątkowe 11.415.626 zł. Natomiast  wydatki wynoszą 85.606.324 zł, w tym wydatki bieżące 65.659.979 zł, a wydatki majątkowe 19.946.345 zł. Określono też deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.288.652 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

Przyjęto też inne uchwały:

- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie porozumienia, w której § 1 otrzymał brzmienie: „Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie sfinansowania w całości dokumentacji projektowej inwestycji pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 258+495 do km 261+395” w ramach programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, na terenie gminy Łochów”;

- Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem  Łochowa, a  Generalnym  Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr50”. Szczegółowy zakres zadania oraz zasady jego dofinansowania określić ma porozumienie zawarte pomiędzy ww. podmiotami;

- wyrażono zgodę na wspólną realizację przez Gminę Łochów z Gminą Jadów i Gminą Strachówka projektu pn. „Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50”. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz zadań wykonywanych w ramach wspólnej realizacji zostanie określony w porozumieniu między ww. podmiotami;

- wyrażono zgodę na zawarcie przez Burmistrza Łochowa porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. oraz porozumienia z Kolejami Mazowieckimi Sp. z o.o.,  dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

- przyjęto „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów", który jest kompleksowym strategicznym dokumentem, opracowanym i wdrażanym przez władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej i jest on narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania miasta w dłuższej perspektywie czasowej; plan zawiera 69 stron; 

- nadano nazwy ulicom w Pogorzelcu; w sumie 25 ulic, wśród których znajdziemy Aleję Heleny i Ignacego Paderewskich, ulicę Krajową, Brzozową, Cichą, Dojazdową, Dworkową, Baśniową, Krótką, Leśną, Liwcową, Łąkową, Łochowską, Malwinowską, Nadrzeczną, Olszową, Polną, Rekreacyjną, Stawową, Strażacką, Szkolną, Wspólną, Wyszkowską, Zieloną, Spacerową i ulicę Górki. Szczegółowe położenie ulic oraz nadawane im nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały (zob. na www.gminalochow.pl);

- wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Łochów,  położonych w obrębie Łochowa (działki nr ewid. 508, 2003, 2004 oraz części działki nr ewid. 557),  o łącznej powierzchni  11,9946 ha;

- określono zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łochów lub jej jednostkom organizacyjnym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub osoby do tego uprawnione; ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym mogą zostać udzielone, jeżeli:

1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze;

2) wystąpi uzasadniony interes gminy;

3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. Osobami uprawnionymi do udzielania ulg są: Burmistrz, Wiceburmistrz, upoważnieni przez Burmistrza dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce.

Przed przyjęciem powyższych uchwał istotnym elementem była informacja burmistrza odnośnie wydanych przez niego zarządzeń oraz podjętych decyzji między sesjami. Przyjęto tez informację o stanie przygotowania gminnych szkół do roku szkolnego 2017/2018.

                R

 
Michal Krupa