Grudniowe sesje

W grudniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. Pierwsza była sesją nadzwyczajną, co wynikało z nowych przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Odbyła się w pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia - 27 grudnia.

Dotyczyła ona  podjęcia uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Trzeba nam wiedzieć, że mimo dominacji w naszej gminie samorządowych placówek oświatowych, dosyć dużo jest prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne: dwie w Łochowie i po jednej w Brzuzie, Ogrodnikach, i Kaliskach.

 

Kolejna sesja odbyła się dwa dni później i była to sesja zwyczajna (zaplanowana z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym), poprzedzona posiedzeniami stałych komisji rady. Przeważnie na koniec roku bywają to sesje budżetowe. Tak było też i 29 grudnia. O przyjętym przez radnych budżecie na 2018 rok piszemy w materiale „Winien i ma - przyjęto budżet gminny”. W tym materiale skupmy się na przyjęciu przez radnych pozostałych uchwał. I tak przyjęto uchwały:

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2017-2035

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, tzw. ostatnich czyszczeń budżetowych, w wyniku których Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, stanowi po stronie dochodów 78.775.223 zł, w tym: dochodów bieżących 72.255.778 zł, a dochodów majątkowych 6.519.446 zł; wydatki stanowią 82.124.515 zł, w tym wydatki bieżące 67.725.989 zł, wydatki majątkowe 14.398.526 zł, tym samym deficyt budżetu Gminy wyniósł 3.349.292 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami;

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2018–2037

- w sprawie  zmiany uchwały z 7 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym, postanawiając o zaciągnięciu w roku budżetowym 2017 kredytu bankowego w kwocie 2,5 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łochów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przed podjęciem uchwał mocno wybrzmiał w ramach dyskusji głos trzech mieszkańców Łochowa - p. Mirosława Pliżgi, p. Sławomira Zaliwskiego i p. Tadeusza Chodzeńskiego, mających swoje posiadłości w pobliżu przejazdu kolejowego na DK62, ale równie mocno wybrzmiały słowa Burmistrza Łochowa, Roberta Gołaszewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Suchenka. Temat burzliwy i trudny, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze Gazety Łochowskiej, jednak nie przez wszystkich odebrany zgodnie z intencją tego materiału, z jego przesłaniem.

               R  

 
Michal Krupa