Winien i ma - przyjęto budżet gminny

               Jak każdy budżet samorządu, tak i budżet Gminy Łochów na 2018 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz o założenia do projektu budżetu państwa na 2018 r.

               Ponadto uwzględniać powinien lokalne uwarunkowania typu wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalność podatków i opłat, możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz wpływ radnych, stojących za określonymi inwestycjami, jako bardziej niezbędnymi. Tym samym konstruowanie budżetu jest trudne, gdyż wszystko trzeba odpowiednio wyważyć, a szczególnie rosnące oczekiwani i potrzeby lokalnego społeczeństwa, przy nie malejących obciążeniach wynikających ze zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje oraz utrzymanie istniejących jednostek samorządowych naszej gminy, typu szkoły itp. A na spłatę kredytów i pożyczek jest konieczne zaciągnięcie następnego kredytu, co jest możliwe w ciągu 2-3 lat.

 

               Tegoroczny budżet został przyjęty przez radnych, po kilku skutecznych poprawkach radnych opozycji, podczas sesji Rady Miejskiej, jaka się odbyła 29 grudnia ubiegłego roku w sali konferencyjnej przy ul. Wyspiańskiego 20. Jego podstawowe parametry to dochody i wydatki (winien i ma).

Wyglądają one następująco:

1. Dochody w łącznej kwocie 94.200.424 zł,w tym dochody bieżące 72.941.069 zł i dochody majątkowe - 21.259.355 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 97.996.187 zł,  w tym wydatki bieżące 67.434.116 zł i wydatki majątkowe - 30.562.071 zł.

Oznacza to deficyt budżetuw kwocie (-) 3.795.763 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Mają one też wystarczyć na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych z lat ubiegłych w kwocie 2.204.237 zł. Łącznie planuje się zaciągnięcie 6 mln zł kredytu. Bez tego realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych byłaby mocno okrojona.

               Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę Łochów w 2018 roku wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, jednocześnie uwzględniać konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z różnych ustaw. I tak za podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków przyjęto:

- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 wynoszące 2.100 zł,

- publikowaną przez GUS średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w kwocie 52,49 zł za 1dt, będącej podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego,

- publikowaną przez GUS średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., w kwocie 197,06 za 1m³,  jako podstawę wymiaru podatku leśnego w 2018 roku,

- informację Ministerstwa Finansów w sprawie przyjętych do projektu ustawy budżetowejna 2018 r. kwot subwencji i planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych dla Gminy Łochów,

- informację o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2018 roku z Krajowego Biura Wyborczego,

- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji,

- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2017,

- inne przyjęte założenia to kontynuacja rozpoczętych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja podjętych uchwał Rady oraz realizacja zadań bieżących wynikających z ustaw.

Zadłużenie Gminy Łochów na 31 grudnia 2017 roku wynosi 30.494.680 zł, co stanowi 38,71% zaplanowanych dochodów ogółem na 2017 rok, a zaplanowane na koniec 2018 roku 34.290.443 zł, tj. 36,40 % dochodów zaplanowanych na 2018 r. 

               W  budżecie 2018 roku zapewnia się środki na realizacje zadań na które są już podpisane umowy, na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Planując budżet koncentrowano się na tym, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać pieniądze od podatników - będące dochodami bieżącymi. Na dochody te składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie podjętych stawek podatkowych: podatku rolnego, podatku od środków transportowych, gdzie zaplanowano je na poziomie zbliżonym do 2017 r.;

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zaplanowano na 2.060.150 zł;

- udział we wpływach z podatku  dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wynoszący 10.980.163 zł (wzrost o 11,81% w stosunku do planowanego przez M.Fin. na rok 2017);

-  subwencja ogólna, którą stanowi:

a) część oświatowa 16.342.124 zł (wzrost  o 7,74% w stosunku do 2017 r. uwzględniający podwyżki od miesiąca kwietnia 5% dla nauczycieli);

b) część wyrównawcza 7.320.702 zł (wzrost o 8,46% w stosunku do 2017 roku);

c) część równoważąca 37.217;

- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 425.000 zł;

- dotacje na zadania zlecone 22.302.950 zł  przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 701.000 zł (planuje się sprzedaż działek przy ul. Żytniej w Łochowie, prognozowana średnia stawka 75 zł za 1 m2.

Natomiast wydatki bieżące stanowiące kwotę 67.434.117 zł (68,81% całości wydatków budżetowych) dotyczyć mają:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.273.364 zł  tj. 26.81 % ogólnej kwoty wydatków, zaś 39,04% wydatków bieżących;

- wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wyniosą  22.302.950 zł tj. 22,76% ogólnej kwoty wydatków;

- wydatków na realizację zadań  związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem  czystości  w Gminie Łochów  2.060.150 zł (koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami: odbierania, transportu, zbierania, utrzymania punktu selektywnego ich zbierania oraz koszty obsługi administracyjnej całego systemu);

- wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 434.000 zł;

- dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia - 2.682.422 zł;

- dotacji na kluby sportowe - 306.000 zł;

- wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 623.871 zł, w tym wydatki majątkowe 359.683 zł i wydatki bieżące 264.188 zł.

               Wydatki majątkowe Funduszu sołeckiego dotyczą: dróg gminnych (125.060 zł), gospodarki mieszkaniowej (18.586 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (120.524 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (11.921 zł) i kultury fizycznej (83.592 zł). Wydatki bieżące Funduszu sołeckiego dotyczą: dróg gminnych (144.455 zł), administracji publicznej (2.000 zł), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (5.500 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (59.823 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (52.410 zł).

               Zaplanowano również w budżecie na 2018 rok wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 547.736 zł, w tym z ww. funduszu sołeckiego 144.455 zł,

- bieżące wydatki dotyczące OSP 426.572 zł,

- bieżące wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego i drogowego 500.000 zł.

               Ogółem wydatki bieżące dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 26.563.447 zł, a wydatki na Centrum Usług Wspólnych - 993.000 zł.

               Do realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów,  jak i wydatków założono:

a) otrzymanie dotacji z budżetu Państwa:

- na realizację zadań zleconych 22.302.950 zł,

- na realizację bieżących zadań własnych 1.398.120 zł, w tym zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 665.820 zł.

               Tegoroczny budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 r. oraz wprowadza nowe zadania inwestycyjne.I tak w ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- budowa wodociągu - 15.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej - 15.000 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, ulicy Myśliwskiej w Łochowie (etap I) - 550.000 zł,

- budowa wodociągu w Łazach - 100.000 zł,

- przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w Łochowie ( od ul. Prusa do rowu odwadniającego ) - 100.000 zł.

               W ramach inwestycji dróg krajowych planuje się wykonanie "Opracowania projektu ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze krajowej nr 50" - 80.000 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg powiatowych planuje się dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 (5,6 km) - 1.200.000 zł. W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie:

- budowę ul. Wolności w Łochowie - 200.000 zł,

- przebudowę drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) - Karczewizna - 250.000 zł,

- rozbudowę ul. Św. Jana Pawła II w Ostrówku - 3.111.703 zł, z dofinansowaniem 50%,

- zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina - 600.000 zł,

- poprawę jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie 1.953.900 zł, z dofinansowaniem 85%,

- przebudowę drogi Budziska-Jasiorówka - 400.000 zł.

- wydatków  inwestycyjnych na drogi gminne w kwocie 125.060 zł, które stanowi Fundusz sołecki.  

               Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m.in: 

- wykup gruntów - 300.000 zł,

- wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - 5.000 zł,

- zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - 10.000 zł,

- budowę budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - 200.000 zł,

- dotację celową dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. - 30.000 zł,

- dotację celową dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzelec - 70.000 zł,

- budowę otwartych stref aktywności (place zabaw przy SP 1 i SP 2 w Łochowie) - 210.000 zł,

- wykonanie ogrodzenia przy SP w Kamionnie - 40.000 zł,

- modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych w SP Kamionna - 30.000 zł,

- wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP 2 w Łochowie - 10.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach (etap II) - 939.902 zł, w tym 474.390 zł ze środków PROW,

- uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej 12.419.806 zł, w tym z POIiŚ 1.672.224 zł,

- zagospodarowanie terenów zielonych poprzez utworzenie parku miejskiego "Dębinka" 1.869.348 zł, w tym z POIiŚ 1.588.946 zł (dofinansowanie 85 %),

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (etap I) - 1.146.524 zł, w tym 321.991 zł z RPOWM,

- odnawialne źródła energii - 13.609.533 zł, z dofinansowaniem 9.806.690 zł i wkładem mieszkańców 3.802.573 zł.

 - projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg - 80.000 zł,

- budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie - 30.000 zł,

 - modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej - 30.000 zł,

- na  budowę, rozbudowę, uzupełnienie oświetlenia  i wykonanie projektu - 89.023,80 zł z funduszu sołeckiego,

- modernizacja obiektów kultury w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej - 20.000 zł,

- dotację celową na zadanie pn. " Modernizacja kina w Łochowie" - 130.000 zł (dofinansowanie 50% z Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej).

               Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację opracowania dokumentacji technicznych:

- projekt techniczny wodociągu Łazy 27.300 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi w Barchowie (Górki)” - 25.000 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych w kwocie 5.700 zł, fundusz sołecki 58.000 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych - 20.000 zł.

- opracowanie dokumentacji technicznej gospodarki ściekowej w kwocie 172.621 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - 110.000 zł,

-  opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, ul. Topolowa i ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska - 140.00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze - 70.000 zł.

- projekt odcinka ul. Fabrycznej ( tzw. Alei Grabowej) w Łochowie - 25.000 zł,

- projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie - 55.000 zł,

- projekt ulicy Sosnowej w Łochowie - 35.000 zł.

Posiadanie opracowanych projektów technicznych niezbędne jest do składania wniosków w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

               Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2018 wynosi 30.562.071 zł, z czego z budżetu Gminy 11.571.867 zł, tj. 37,86 %, wkładu mieszkańców 3.802.573 zł, tj. 12,44% , a pozostałą część stanowią środki zewnętrzne (UE) - 15.187.631 zł, tj. 49,69 %. Inwestycje te stanowią 31,19 %  całości wydatków budżetu ( po odjęciu wydatków w kwocie 14.650.000 zł - pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tj. 36,67%). Rezerwa ogólna wynosi  300.000 zł, a rezerwa celowa 401.100 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 201.100 zł oraz na rezerwę na bieżące wydatki oświatowe 200.000 zł.

               Biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia Gminy w projekcie po stronie przychodów ujmuje się pożyczkę z WFOŚiGW 566.154 zł, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Budziskach (etap II) 271.154 zł oraz uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej 295.000 zł. Ponadto kredyt w kwocie 5.433.846 zł. Razem 6 mln zł pożyczek i kredytów w tegorocznym budżecie i planowanym wzroście zadłużenia z 30.494.680 zł na 31 grudnia 2017 r. do roku 34.290.443 zł, zaplanowanych na koniec 2018 r.

Zebrano: Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2018 rok oraz uzasadnienia do niej.

 
Michal Krupa