Ostatni dzień lutego

Na ostatni dzień lutego (środa 28.02.2018) zwołano zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie. Odbyła się ona w sali konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa, przy ul. Wyspiańskiego 20 w Łochowie.

Uchwał było niewiele, więc trzy punkty obrad: informacja Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami oraz zapytania i odpowiedz na zapytania i wolne wnioski nabrały jeszcze większego znaczenia, niż dotychczas.

Podjęte uchwały tego dnia to:

 

- uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018 – 2037, w wyniku czego dokonano zmian w tegorocznym budżecie (zob. poniżej);

- uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r., po których dochody wynoszą 95.445.715 zł a wydatki 99.241.478zł, stąd deficyt w kwocie 3.795.763 zł (zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów i pożyczek); zmiany te to głównie dostosowanie planu wydatków dla zadania pn. "Odnawialne  źródła energii w Gminie Łochów" w kwocie 1.004.763zł oraz zwiększenie wydatków na realizacje programu przeciwdziałania alkoholizmowi;

- uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2018 roku, którego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi, jak też zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez obowiązkową ich sterylizację albo kastrację w schroniskach, usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, a także zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt - schroniskiem tym jest „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Radysach s.c. k/Białej Piskiej, a zakładem leczącym, dokonującym sterylizacji, prowadzącym całodobowy dyżur opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Gabinet Weterynaryjny Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski s.c. w Łochowie; na realizację programu przeznacza się w 2018 r. kwotę 93.000 zł, w tym odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku -70.000 zł;

- uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów, w której określono ją w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć i pobytu dziecka, przekraczającą 5 godzin dziennego pobytu.

Wróćmy jednak do tego co było clou  tej sesji - do pytań oraz dyskusji. Sesja została zdominowana tematem planowanej obwodnicy Łochowa i koncepcji wiaduktu nad przejazdem kolejowym w osi ul. Wyszkowskiej. W ramach sprawozdania Burmistrz Łochowa udzielił odpowiedzi na 10 pytań, postawionych miesiąc temu przez Roberta Zaliwskiego, na sesji styczniowej Rady Miejskiej. Pytania odnosiły się do „kłopotliwego” planu budowy wiaduktu na ww. przejeździe.

Po czym głos zabrał Starosta Węgrowski twierdząc, iż planowana obwodnica Łochowa musi być koniecznie odsunięta bardziej na południe, by nie ograniczać na przyszłość rozwoju Łochowa, szczególnie odcinka wschodniego obwodnicy, który powinien biec w okolicach Lasek, a  nie tak jak obecnie jest planowane - przez „Stary” Łochów.

Mirosław Pliżga poruszył wątek wiaduktu w aspekcie zgody Gminy na ten wariant, której formalnie nie było. Stwierdził, że w piśmie z 2.08.2017 r. była zgoda Burmistrza na zmianę koncepcji. Skoro nie było zgody radnych oraz nie było konsultacji społecznych, to uważam, że nie został spełniony drugi warunek na zmianę projektu - powiedział. Postawił też zarzut, że firma nie robiła wtedy odwiertów, a twierdziła, iż w tym obszarze są złe warunki hydrogeologiczne. Wykonawca nie uczynił wtedy odwiertów poniżej 6 metrów, a dopiero wtedy mógłby stwierdzić o tych warunkach, nie przemawiających za tunelem. Doszedł też do wniosku, że wykonawca chciał za wszelką cenę wygrać przetarg, a potem dążyć do zmiany warunków budowy. Żeby nas jeszcze bardziej uszczęśliwić, to p. Burmistrz „załatwił” nam drogę z drugiej strony posesji. Jego wypowiedź została przerwana przez przysłuchujące się obradom osoby, zarzucając jemu obraźliwe słowa, prywatną wojnę.

Burmistrz ustosunkował się w mocnych słowach do zarzutów p. Pliżgi, m.in.: Nie będę Panu odpowiadał za wykonawcę, za inwestora… to PKP zdecydowało, że będzie budowany wiadukt, a nie tunel, a nie Robert Gołaszewski…            

  R

 
Michal Krupa