Odebrane kompetencje

W ubiegłym roku została znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze przygotowywania i zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zmiany dotyczą m.in. okresu na jaki taryfy mają być ustalane, organu właściwego do ich zatwierdzenia oraz procedury, w której zatwierdzenie to ma nastąpić. Ustawodawca dokonując nowelizacji powyższej ustawy zadecydował, iż taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej

(tj. w dniu 12 grudnia 2017 roku) zachowują moc przez okres 180 dni. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały zobligowane do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem powyższego (a więc do 12 marca 2018 roku).

Na podstawie nowelizacji ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmienił się organ regulujący taryfy za wodę i ścieki. Do niedawna, na wniosek burmistrza taryfy za wodę i ścieki zatwierdzała Rada Miejska, teraz kompetencje te otrzymał dyrektor regionalny zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Siedziby organów regulacyjnych zostały wprost określone w nowej ustawie Prawo wodne. Nasze taryfy za wodę i ścieki będą zatwierdzane w Warszawie.

Do prawidłowego przeprowadzenia procedury taryfowej niezbędne jest rozporządzenie wykonawcze, którego brak. Obecnie projekt rozporządzenia w wersji z dnia 8 lutego 2018 roku został skierowany do komisji prawniczej. Należy przypuszczać, iż wkrótce prace nad tym rozporządzeniem zostaną zakończone co umożliwi przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym przygotowanie prawidłowych wniosków o zatwierdzenie taryf.

Jak wynika z treści opublikowanego w dniu 14 lutego 2018 r. projektu rozporządzenia taryfowego, najważniejsze zmiany dotyczą: zniesienia 5 % ograniczenia marży zysku, przywrócenia spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji jako elementu niezbędnych przychodów, zniesienia obowiązku pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich, zdefiniowania niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, braku możliwości stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych  przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. W budzącej zaś sporo napięć kwestii dotyczącej braku możliwości ujmowania w taryfach za wodę i ścieki kosztu amortyzacji od środków trwałych wytworzonych lub nabytych z dotacji lub subwencji, w tym ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, projektodawca utrzymał zakaz jednakże do wysokości otrzymanej kwoty dotacji lub subwencji.

Ostatnia uchwała Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest datowana na 29 listopada 2017 r., co oznacza, że możemy jeszcze posługiwać się nią przez 180 dni od daty nowelizacji przepisów. Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Łochowie określa cenę 1 m3 wody odbieranej w gospodarstwie domowym na 3,15 zł brutto, na działkach rekreacyjnych 3,78 zł, zaś za odbiór ścieków komunalnych cenę za 1 m3 cenę 6,58 zł brutto. Taryfy te utrzymują się od lat. Co będzie za cztery miesiące? Czy regulowane w Warszawie taryfy nie ulegną zmianie?  .

 Regulacje prawne są w dalszym ciągu w fazie projektowania i nie wykluczone, że ulegną zmianie.  Jednak, brak regulacji nie zwalnia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z przygotowania wniosku taryfowego, gdyż termin złożenia do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej zbliża się wielkimi krokami. Co z tego wyniknie? Czy będziemy płacić tyle samo, czy więcej?  Pożyjemy, zobaczymy.

   Urszula Anna Kalinowska

 
Michal Krupa