Są już nasze JOW-y

Na początku bieżącego roku weszły w życie dość istotne zmiany w procesie wybierania i funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli między innymi naszej gminy. Jedna z istotniejszych zmian to zmiana kodeksu wyborczego, która dla naszej gminy jeszcze nie oznacza rewolucji, gdyż zostały zachowane JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. 

Dla przypomnienia: partia rządząca planowała rezygnację z jednomandatowych okręgów wyborczych, również w wyborach samorządowych bez względu na wielkość jednostki.

Po protestach opozycji, wyartykułowanych przede wszystkim głosami posłów KUKIZ’15, pozostawiono JOW-y w gminach (miastach) do 20 tys. mieszkańców. Swoją drogą, przegłosowanie ustawy, której nadaje się tytuł „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli ….” bez udziału obywateli, bo w trybie projektu poselskiego, który nie podlega konsultacjom społecznym jest co najmniej dziwne. Ale nie ma się co dziwić, tylko dostosować.

Tak w procesie dostosowania naszej gminy do nowej rzeczywistości, na marcowej sesji Rady Miejskiej w Łochowie podjęliśmy dwie ważne uchwały dla organizacji wyborów samorządowych: pierwsza w sprawie podziału Gminy Łochów na okręgi wyborcze, druga w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. W jednej i drugiej nastąpiły zmiany.

W związku z tym, że zmieniają się proporcje pomiędzy liczbą mieszkańców miasta do liczby mieszkańców na wsi, nastąpiły zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze. I tak jesienią, do Rady Miejskiej wybierzemy 15 radnych, tak jak dotychczas. Jednak zmiany nastąpią w ilości radnych z terenu miasta i w ilości radnych z terenów wiejskich. Wybierzemy 6 radnych (obecnie 5) reprezentujących miasto i 9 radnych (obecnie 10) reprezentujących tereny wiejskie. Uległ likwidacji najmniejszy okręg wyborczy na wsi, a obszar tego okręgu został przyłączony do innych. I tak mieszkańcy wsi Zambrzyniec i Matały będą wybierali radnego wspólnie z Baczkami, Dąbrową i Kamionną w okręgu nr 2. Zaś mieszkańcy wsi Twarogi wybiorą radnego wspólnie z Laskami, Kalinowcem, Karczewizną, i Wólką Paplińską. W pozostałych okręgach wiejskich zmiany nie nastąpiły.

Podczas dyskusji nad podziałem miasta na okręgi wyborcze wnioskowałam o to, aby podzielić miasto na jednomandatowe okręgi wyborcze w taki sposób, by podział ten pokrywał się z przyszłym podziałem miasta na osiedla. Naturalną granicą dla osiedli jest droga krajowa, powiatowa lub linia kolejowa. Osiedle to zazwyczaj obszar w naturalny sposób stanowiący pewną enklawę powstałą w tych samych latach, mające wspólne problemy i priorytety. Powinny mieć wspólnego radnego. Obecnie, są takie sytuacje, że np. Al. Łochowska wybierała radnego wspólnie z osiedlem za torami, a mieszkańcy ulicy Dębowej i Sikorskiego (osiedle Leśna) wybierali radnego wspólnie z osiedlem centrum (to okręg wyborczy, który ja reprezentuję w radzie). Oczywiście jestem zaszczycona, że mogę reprezentować mieszkańców jednego i drugiego osiedla, to jednak są to dwa osiedla z innymi potrzebami, priorytetami i problemami. Zmiany w mieście to: przyłączenie ulicy Al. Łochowskiej. na odcinku pomiędzy rondami, do osiedla centrum, zaś od ronda przy ul. Leśnej w stronę Ostrówka - do osiedla Wymysły. Al. Węgrowska pozostała przy osiedlu Węgrowska, mimo, że mieszkańcy tej ulicy od strony osiedla centrum wielokrotnie zgłaszali do mnie, że identyfikują się z osiedlem centrum. Tego jeszcze nie można było zrobić z uwagi na zbyt daleko idącą nieproporcjonalność okręgów. Jak przybędzie mieszkańców na osiedlu Węgrowska, Węgrowska-bis, to do zmiany będzie można powrócić. Mamy sześć okręgów wyborczych w mieście: osiedle Zatorze i Sadyba, Łochów Fabryczny wraz z ul. Przemysłową i częścią ul. Baczkowskiej, osiedle Leśna z Wymysłami, osiedle Laskowska ze Starówką, osiedle Węgrowska z Węgrowska-bis i osiedlem przy stacji paliw, osiedle Centrum.

Oczywiście, żeby nie prowokować  krytyki wobec mnie, nazwy osiedli są nieoficjalne, nieprzyjęte w statucie Gminy Łochów, ale mieszkańcom Łochowa znane i powszechnie używane. W ślad za tym powinna pójść zmiana statutu gminy i podzielenie miasta na osiedla. Korzyści z tego płynące przybliżę w jednym z kolejnych numerów "GŁ".

Podział na stałe obwody głosowania (to miejsce głosowania) też zawsze budził dużo kontrowersji. Byłam kilka lat temu na spotkaniu z mieszkańcami Majdanu, którzy twierdzili, że nie chodzi im o to, że wybierają wspólnego radnego z mieszkańcami Ogrodnik i Zagrodnik, ale o to, że na głosowanie do Ogrodnik jest im nie po drodze i chcą głosować w Ostrówku, bo to po drodze do kościoła, i zawsze tak było. Często prawo nie jest czułe na takie argumenty, ale tym razem zaproponowaliśmy zmianę, tak aby mieszkańcy mieli jak najbliżej do lokalu wyborczego. Drugą miejscowością, która miała zastrzeżenia co do obwodu głosowania była Łopianka. Trudno się dziwić, gdyż lokal wyborczy mieli pod nosem na ulicy Fabrycznej w Łochowie, a musieli jechać do Ostrówka. Zostało to zmienione. Majdan głosować będzie w Ostrówku, a Łopianka w Łochowie. Zmieniła się numeracja obwodów głosowania, ale jest to zmiana jedynie porządkująca.

Wszyscy powinni być usatysfakcjonowani uchwałami  dotyczącymi wyborów i koniecznie wziąć udział w nich, a to już jesienią.

Przedstawione uchwały rady będą jeszcze prześwietlane przez komisarza wyborczego, któremu ustawodawca dał moc uchylenia tego co wypracowane zostało w gminach. Ponadto ustawodawca zobowiązał gminy do powołania nowego tworu - komisji z zakresu kontroli. Oprócz komisji rewizyjnej, od nowej kadencji, będzie działała komisja skarg, wniosków i petycji. Komisja ta będzie rozpatrywała skargi, wnioski oraz petycje składane przez obywateli na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.

O nagrywaniu, transmisji głosowania, transmisji obrad rady (u nas jest od dawna dzięki uprzejmości ludzi), identyfikacji głosowania i innych zmianach o charakterze krajowym informowały nas media, wiec je pominę.

Zainteresowanych odsyłam do BIP Gminy Łochów. tam pełna treść uchwał:

http://bip.gminalochow.pl/uchwala/1861/uchwala-nr-lviii-398-2018

http://bip.gminalochow.pl/uchwala/1862/uchwala-nr-lviii-399-2018

Urszula Anna Kalinowska

 
Michal Krupa