Wieści gminne

 W wyborach na Burmistrza Łochowa najwięcej głosów uzyskał Robert Gołaszewski, na którego głos oddało 5 520 osób (co stanowi 68.26% głosujących), kolejno uplasowali się Andrzej Suchenek - 2 408 głosów (29.78%) oraz Wojciech Leszczyński - 159 głosów (1.97%).

• Październikowe wybory do Rady Miejskiej w Łochowie przyniosły nadspodziewany wynik. W 15-osobowej radzie wybranej według ordynacji większościowej (o wiele bardziej obiektywnej niż proporcjonalna i mieszana) 11 mandatów przypadło KW PiS, 2 - KWW Wspólna Droga WWE 2018 oraz 2 dla KWW Inicjatywa dla Łochowa. KWW Sami Swoi i KWW Marcina Grędy - pozostaną bez mandatów. (Zob. materiał „Wybraliśmy”).

 

• W wyniku wyborów samorządowych z 21 października, wyborcy z naszego powiatu (29.699 głosów ważnych) głosujący na wybranych przez siebie kandydatów zmodyfikowali nieco obecny skład rady powiatu. Skład ten (19 mandatów radnego) to nie tyle wynik naszego głosowania lecz wynik ordynacji proporcjonalnej (metoda h’Donta): 10 mandatów dla KW PiS (43,1%), 8 mandatów dla KWW Wspólna Droga WWE 2018 (35,5%), 1 mandat dla KWW Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu (15,5%) i żadnego mandatu dla KWW Kukiz’15 (5,9%). Zasada funkcjonująca w tej ordynacji, iż mały traci, duży zyskuje - w tym przypadku sprawdziła się w stu procentach. Na kolejną kadencję skład ten ulegnie nieznacznej zmianie i dotyczy ona większej liczby radnych z listy PiS i mniejszej z pozostałych komitetów. Wyborcy z naszej gminy to okręg nr 3, z 57,3% frekwencją i 5 mandatami, z których KW PiS przypadnie nadal 3 mandaty: 2 bez zmian - mandat dla Anny Mytkowskiej i Artura Lisa oraz nowa radna Brygida Górniaczyk, która uzyskała większą liczbę ważnych głosów niż Piotr Kania (dotychczasowy radny). Pozostałe dwa mandaty przypadły KWW Wspólna Droga WWE 2018 - bez niespodzianek, gdyż mandaty te przypadły dotychczasowym radnym: Krzysztofowi Fedorczykowi (zebrał znacznie więcej głosów niż 4 lata temu) i Pawłowi Gelbrechtowi. Po 16 listopada br. (ostatni dzień kadencji dotychczasowej rady) będzie wiadomo, jaka wytworzy się koalicja.

• W nowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego nasz Powiat będzie miał nadreprezentację - bo aż dwóch kandydatów z nim związanych uzyskało mandat radnego sejmiku: Elżbieta Lanc (Koalicja Obywatelska), która po raz kolejny wejdzie w jego skład oraz Maciej Górski (PiS) - po raz pierwszy. Sejmik Województwa Mazowieckiego liczy 51 radnych (37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu, w tym m. st. Warszawa z 33% ludności naszego województwa). 

• Powiat Węgrowski w mijającej kadencji samorządu awansował do czołówki najlepiej inwestujących samorządów. W opublikowanym niedawno rankingu wydatków inwestycyjnych w samorządach czasopisma "Wspólnota" za lata 2015-2017 awansowaliśmy w inwestycjach realizowanych w latach 2015-2017 z 138 na 42 miejsce w Polsce (wśród 314 powiatów) i na miejsce 8 w województwie mazowieckim (z 42 powiatów).

• 15 października br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmistrza Łochowa wyróżnionym nauczycielom oraz dyrektorom szkół w Gminie Łochów. Podczas uroczystości obecni byli: Dorota Skrzypek I Mazowiecki Wicekurator Oświaty,  Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska i Krzysztof Szulim Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. W tym toku nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymało 13 nauczycieli, w tym 6 dyrektorów szkół i przedszkoli:

- Magdalena Sobiczewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie;

- Agnieszka Pyźlak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;

- Paweł Gelbrecht, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;

- Renata Jaczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie;

- Renata Zapaśnik, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku;

- Hanna Wójcik, Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Łochowie;

- Janusz Sternicki - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie;

- Katarzyna Matusik - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku;

- Jolanta Abramczyk - Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie;

- Beata Sosnowska - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie;

- Aldona Guzek - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;

- Karolina Dobosz - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach;

- Piotr Kania - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie.

•Również 15 października odbyły się Powiatowe obchody Dnia Nauczyciela. Podczas uroczystości w Sali kinowej WOK gdzie zgromadziło się około 250 czynnych nauczycieli oraz nauczycieli emerytowanych z 8 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski 12 osób odebrało wyróżnienia, w tym aż 4 trafiły do grona nauczycielskiego szkół powiatowych zlokalizowanych w naszej gminie:

- Andrzeja Suchenka, dyrektora ZSP w Łochowie,

- Marii Pełka, dyrektor ZSP w Ostrówku,

- Ewy Sulowskiej, wicedyrektor, n-lki chemii w ZSP w Łochowie,

- Katarzyny Gołaszewskiej, n-lki matematyki w ZSP w Łochowie.

Uroczystość uświetnił występ artystów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie, w programie „Brunetki, Blondynki”.

• W dniu 17 października 2018 r. odbyła się ostatnia w tej kadencji XLIII sesja Rady Powiatu Węgrowskiego. Jednym z głównych punktów sesji było przedstawienie przez Starostę Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka reportu z mijającej piątej kadencji Rady Powiatu 2014-2018. Nasza gmina reprezentowana była w Radzie Powiatu przez Krzysztofa Fedorczyka, któremu radni powierzyli piastowanie funkcji Starosty Węgrowskiego, Pawła Gelbrechta, kierującego komisją rewizyjną oraz radnych opozycyjnych: Piotra Kanię, Artura Lisa i Annę Mytkowską.

• Już po I turze wyborczej wyborów samorządowych, zwołano na 29 października (pon. godz. 17.00) Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Łochowie, którą przeprowadzono w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Łochowie. Przyjęto na niej informację Przewodniczącej Rady Miejskiej dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych, informację Burmistrza Łochowa dotyczącą oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy Łochów, Skarbnika Gminy Łochów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników upoważnionych do wydania decyzji w imieniu Burmistrza Łochowa.

Podjęto też kilka uchwał:

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2018-2037;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 r. - po wprowadzeniu zmian dochody wynoszą 100.804.289 zł, w tym majątkowe 25.613.969 zł; wydatki wynoszą 106.055.652 zł, w  tym wydatki majątkowe 34.761.229 zł; deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.251.363 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych  kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami;

- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie własności udziału w  nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Łochów -  wykonanie zapisu testamentowego: dotyczy nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Łochów w udziale 3/4, położonej przy ulicy Zwycięstwa 58 w obrębie ewidencyjnym Ostrówek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142 o powierzchni 0,28 ha;

- w sprawie zmiany tegorocznej uchwały dotyczącej Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łochów na lata 2018-2023, w której uszczegółowiono m.in. stawki czynszu najmu mieszkań gminnych.

• Kadencja obecnej Rady wygasa 16 listopada br. i wysoce prawdopodobnym jest, że była to ostatnia robocza sesja tej kadencji, nie licząc sesji uroczystej - Niepodległościowej. Pierwsza robocza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej, pięcioletniej kadencji, odbędzie się nie wcześniej jak 19 listopada.

• 17 października br. (środa) łochowscy licealiści, setki młodzieży polskiej i izraelskiej uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających ofiary byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady i  obozu pracy w Treblince. Uroczystości poprzedzono dyskusją panelową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim „100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, 70-lecie powstania Państwa Izrael”.

• Przerwano roboty związane z przejściem dla pieszych, w osi ul. Żeromskiego, pod torami kolejowymi magistrali kolejowej Warszawa - Białystok, a wykonawca opuścił plac budowy jeszcze przed 21 października. Przywrócono ekrany. Ruch kolejowy odbywa się tylko jednym torem - od kilku miesięcy. Wykonawca i nadzór budowlany nie dogadali się co do wysokości istniejącego już stropu tego przejścia. Każda z obydwu stron sporu przedstawia swoje racje i póki co nie odpuszcza.

• 4 listopada weszły w życie przepisy dotyczące monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Nowe regulacje przewidują wprowadzenie restrykcyjnych norm jakości dla paliw stałych, w tym węgla kamiennego i koksu. Czy będzie to koniec sprzedaży węgla o niskiej jakości - czas pokaże.

• 19 października słuchacze Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku brali udział w bezpłatnym wyjeździe edukacyjnym z projektu ”Trzy Kroki do kultury” MiGOK w Łochowie. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy Promocji Kultury w ramach programu „Kultura Dostępna”. Zwiedzono  Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, gdzie tematyką przewodnią oprowadzania była „Historia i symbolika pałacowa wnętrz”, uczestniczyli w obiedzie integracyjnym w Restauracji Wilanów oraz w zajęciach przyrodniczych w Ogrodach Wilanowa. Wyjazd bardzo się podobał uczestnikom, była to okazja do lepszego zapoznania się oraz uzupełnienia swojej wiedzy.

• Po raz 19 samorząd województwa mazowieckiego przeprowadził konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego za szczególne zasługi dla promocji Mazowsza w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Kapituła wyłoniła 10 laureatów, wśród których aż dwóch wywodzi się z terenu naszego powiatu. Są to: Zespół Tańca Ludowego „Sadzewiczowa” funkcjonujący przy Zespole Szkół w Łochowie oraz Zespół Ludowy „Węgrowianie” działający przy Węgrowskim Ośrodku Kultury. „Sadzewiczowa” istnieje z przerwami od ponad 40 lat. Została reaktywowana na początku tego stulecia, kiedy powstało szkolne koło tańca. Zespół promuje tańce ludowe Mazowsza i Podlasia. Grupa uświetniała występami liczne uroczystości, występując też w Berlinie i na Ukrainie. Od 2004 roku młodzieżą opiekują się Anna Pękul i Barbara Gamdzyk. 12 października 2018r. w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach, każdy z laureatów otrzymał okolicznościową statuetkę oraz nagrodę 10 tys. zł.

• „Trzy kroki do Kultury” to bezpłatny wyjazd edukacyjny uczestników Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Warszawskiej Opery Kameralnej zaplanowany na 17 listopada br. m.in. na spektakl Stanisława Moniuszki „Nocleg w Apeninach” i „Die Schweitzerhutte” (Szwajcarska Chatka) - dzień wcześniej odbędzie się światowa prapremiera nieznanej opery Moniuszki odnalezionej przez dr. Grzegorza Zieziulę. Wycieczka jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy Promocji Kultury.

• 10 i 11 października pałacyk Paderewskich w Kaliskach „Julin” stał się miejscem niecodziennych wydarzeń: pierwszy dzień poświęcono prezentacji 25-letniego dorobku Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, którego siedzibę przeniesiono z terenu łochowskiego nadleśnictwa do tego pałacyku, po otwarciu 1 lipca br. nowych campusów dla dzieci z julińskiego domu dziecka; dzień drugi poświęcono uczczeniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, m.in. poprzez odsłonięcie pomnika poświęconego Odnowicielom Rzeczypospolitej Polskiej: Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Józefowi Piłsudskiemu, Maciejowi Ratajowi i Wincentemu Witosowi. Przypomniano też i podkreślono zasługi małżeństwa Heleny i Ignacego Jana Paderewskich dla Niepodległej - otwierając stałą ekspozycję im poświęconą. Przed wojną w „Julinie” mieściła się Szkoła Hodowli Drobiu i Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt - prowadzona przez Helenę Paderewską.

• 25 października w galerii Porczyńskich w Warszawie Władysław Grochowski, właściciel firmy „Arche” (własność m.in. Pałacu i Folwarku Łochów) odebrał medal „Benemerenti in opereevangelizationis”, który otrzymał go za sfinansowanie w ub. r. budowy szkoły i zaplecza edukacyjnego w Busso w Czadzie. Medal nadawany jest instytucjom a także osobom angażującym się znacząco w dzieło misyjne Kościoła W tym roku kapituła wytypowała do medalu15spośród 112 kandydatów.

• 28 października dzięki zaangażowaniu p. Jacka Niewiadomskiego na przykościelnym placu parafii Niepokalanego Serca N.M.P w Łochowie, po raz kolejny pojawił się „krwiobus”. Również i tym razem krwiodawcy bezinteresownie pośpieszyli z pomocą innym, by bezimiennie ratować ludzkie życie, oddając podczas poboru krwi rekordową jej ilość - 21,5 litrów.

• Również 28 października w łochowskim kościele parafialnym, podczas niedzielnej eucharystii mieliśmy namiastkę balu wszystkich świętych. Kilkadziesięcioro dzieci przybyło na mszę św. przebranych za swoich ulubionych świętych. Po mszy zostały one nagrodzone książkami, obrazami świętych i poczęstowane pysznym tortem urodzinowym.

• 13 listopada rusza Łochowska jesień Teatralna w ramach programu „Teatr i Taniec” spektaklem „Głośniej!” Teatru Malabar Hotel. Trzy dni później klasyka - „Hamlet” Adama Walnego i 27 listopada „Osobliwe zdarzenie” Teatru Tęcza.

• ŁKS Łochów liderem w jesiennej rundzie rozgrywek klasy A (Warszawa I). Tak bynajmniej jest po przedostatniej, XII kolejce tych rozgrywek, w której 3 listopada pokonali na wyjeździe Rządzę Załubice wynikiem 4:2, utrzymując 3 punktową przewagę nad najgroźniejszym dla ŁKS-u rywalem MKS Wicher Kobyłka.  Bramki w tym meczu zdobyli:  dwie Piotr Oniszk i po jednej Sławomir Damętko i Radosław Gręda. W XI kolejce łochowianie podjęli u siebie 28 października drugi skład KS Łomianki, zbierając w tym meczu 3 punkty, za zwycięstwo 3:0. Również i tym razem najskuteczniejszym strzelcem okazał się Piotr Oniszk, zdobywając dwie bramki (po 12 kolejkach ma on najlepszy z naszych zawodników dorobek strzelecki - 13 goli). Skutecznością strzelecką w tym meczu wykazał się też Sławomir Damętko, zdobywając jedna bramkę. Dzięki temu zwycięstwu nasza drużyna wyszła w tabeli na prowadzenie. W ostatniej, XIII kolejce jesiennej rundy mecz z Marcovią II Marki zostanie rozegrany u nas 10 listopada (sobota). Wystarczy nie przegrać, by pierwsze miejsce dowieść do rundy wiosennej rozgrywek, w której pozycję tą najlepiej utrzymać przez cały wiosenny sezon - do końca czerwca, by pewnie awansować (bez baraży) do ligi okręgowej, co da nam wymarzony come back po kilku latach „chudych”.

• W końcu października (30 i 31) Burmistrz Łochowa wydał 3 zarządzenia:

- w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. - mają one potrwać do 23 listopada;

- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego przebudowy 1,5 km drogi gminnej Budziska - Łochów w składzie: Małgorzata Łotarska - wiceburmistrz Łochowa, Grzegorz Pieniak  - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Adam Bala - Zastępca ww. Naczelnika i Mariola Panasewicz - Inspektor;

• Podczas zaduszkowej kwesty przy bramie cmentarnej w Łochowie, czynionej na rzecz odbudowy pomnika „poległym i pomordowanym”, wolontariusze zebrali ponad 5 tys. złotych. Łącznie jest to już 27 tys. złotych.

• 11 listopada w przyszłą niedzielę Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 12.00.

• Od 1 lipca przedsiębiorcy mają dwa razy tyle kont co dotychczas. To efekt wprowadzenia tzw. split payment, czyli oddzielnego wpłacania sumy netto i sumy podatku. Pieniądze przelane na konto „podatkowe” mogą być wydane tylko na podatek. Chyba, że urząd skarbowy pozwoli, by wykorzystać je inaczej. By jednak to zrobić, trzeba wystąpić o zezwolenie i czekać na decyzję nawet 60 dni. W efekcie niektóre firmy mają zamrożoną płynność na poziomie 23 proc. Split payment ma na razie być dobrowolny. Ale wiadomo, że firmy, które z niego nie skorzystają same wpiszą się na listę podejrzanych. Jeśli zaś ktoś komuś wpłaci na konto VAT, to tym samym automatycznie włączy go w ten mechanizm.

               R

 
Michal Krupa