Wieści gminne

21 listopada w sali konferencyjnej Dworca PKP w Łochowie odbyła się Sesja Inauguracyjna VIII Kadencji Rady Miejskiej w Łochowie. Nowo, bądź na nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Łochów z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, po czym wybrali Przewodniczącego Rady. Został nim Sławomir Ryszawa. Wybrano też dwóch Wiceprzewodniczących: Krystynę Kielan i Zofię Jarząbek. Zaprzysiężony też został Burmistrz Łochowa, Robert Gołaszewski, który bezpośrednio po zaprzysiężeniu stwierdził m.in. iż będzie kontynuował misję rozwoju gminy Łochów.

 

13 listopada Burmistrz Łochowa przedłożył projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Łochowie. Debata w komisjach stałych nad przyszłorocznym budżetem odbędzie się przed świętami Bożego Narodzenia, a jej przyjęcie zaplanowane jest na koniec grudnia br. Projekt zakłada wydatki na poziomie 89,5 mln zł, w tym majątkowe 18,2 mln zł, dochody wyniosą 86,7 mln zł a deficyt 2,8 mln zł. Zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2018 roku wyniesie34.290.443 zł, co stanowi 34,02 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2018 rok, a zaplanowane na koniec 2019 roku ma wynieść 37.145.174 zł, tj. 42,85 % dochodów zaplanowanych na 2019 r. Wzrośnie zatem o 2.854.731 zł. O przyszłorocznym budżecie naszej Gminy więcej w wydaniu styczniowym GŁ (po przyjęciu go przez radnych).

Dopiero w drugim postępowaniu wyłoniono odbiorcę odpadów z naszych posesji w 2019 roku, które należało rozstrzygnąć, gdyż dotychczasowy odbiorca (Eko Team sp. z o.o.) związany jest umową do końca grudnia br. Wpłynęły trzy oferty. Przetarg wygrało konsorcjum firm: Lider: RDF Sp. z o.o. z Ostrołęki, Członek: MPK Pure Home Sp. z o.o. z Ostrołęki. Ich cena ofertowa wynosiła 3.192.439 zł i była najniższą w porównaniu z pozostałymi dwoma ofertami. Zamawiający (Gmina) zamierzał przeznaczyć na ten cel 2.250.000 zł. Się narobiło. (Zob. też materiał Nowa VIII kadencja).

W temacie śmieci będzie bardziej restrykcyjnie, gdyż od 2019 roku zmieniają się zasady dotyczące ich segregacji. Będzie więcej pojemników, mniej przestrzeni dla ludzi. Do tej pory mieliśmy 3 rodzaje pojemników (worków) ze względu na przeznaczenie: na papier, plastik i szkło. Od nowego roku będzie ich aż 6, co znacznie zmniejszy wolną powierzchnię, np. na osiedlach. Dojdzie z napisem „Bio”, do którego trafią między innymi resztki z naszych stołów i na odpady zielone. Segregacja obejmie też metal, który będziemy składowali w tym samym co plastik. Kolejny przeznaczony będzie na odpady zmieszane. W niektórych jednorodzinnych domach będzie jeszcze siódmy - przeznaczony na popiół. Taka ich ilość to przede wszystkim problem, gdzie je pomieścić? Jak pomieścić te wszystkie worki na segregację, np. w maleńkiej kuchni (Zob. też materiał Nowa VIII kadencja).

14 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łochów.Sprzęt został zakupiony w ramach zadania pod tytułem „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W jego przekazaniu udział wzięli: Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Zastępca Burmistrza Małgorzata Łotarska i Komendant Gminny OSP Paweł Łabaj. Beneficjentami zaś byli przedstawiciele dziewięciu jednostek OSP naszej gminy. Łączna wartość nabytego sprzętu wyniosła 68,5 tys zł. Urządzenia rozdzielono stosownie do zapotrzebowania poszczególnych jednostek straży pożarnych i charakteru prowadzonych przez nich działań ratowniczych. Umożliwi on strażakom niesienie bardziej profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw oraz innych zdarzeń powodujących zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.

Pałac i Folwark w Łochowie to jeden z czterech laureatów i jedenastu finalistów ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2017”, bo tyle obiektów z terenu województwa mazowieckiego znalazło się w finale tegorocznej edycji. Konkurs ma na celu docenienie remontów i modernizacji obiektów i inwestycji w całym kraju, ale także wyłonienie spośród nich tych najlepszych inicjatyw. W finale znalazły się 53 obiekty z całej Polski, a pośród nich 11 finalistów z Mazowsza. Budowa i modernizacja Pałacu i Folwarku Łochów jest Laureatem Głównej Nagrody i Tytułu „Modernizacja Roku 2017” w kategorii „Nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej”.

W Święto Niepodległości spotkanie oficjeli oraz mieszkańców przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego powoli staje się tradycją. Tłumnie gromadziliśmy się przy nim również w tym roku.

Mieszkańcy Kamionny oraz okolicznych wsi, setną rocznicę odzyskania Niepodległości uczcili odsłonięciem pamiątkowej tablicy umieszczonej na pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, upamiętniającego również ofiary I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Dziwne koleje losu tego obelisku oraz medalionu z nim związanym, sprawiły, że mało kto już o tym pamięta.

VII Niepodległościowy Mini Maraton organizowany przez społeczność SP nr 1 w Łochowie w tym roku odbył się 18 listopada. Aura mocno nie dopisała, co odbiło się na liczbie młodych mini-maratończyków.W biegu indywidualnym, kategoria poniżej 13 lat najlepszym okazał się Piotr Perzyński, następnie Dawid Nozderka i Przemysław Ryszawa. W kategorii powyżej 13 lat miejsce pierwsze zajął Szymon Skwarski, drugie Przemysław Marczak i trzecie Jakub Ugrewicz. W marszobiegu rodzinnym najlepiej wypadły rodziny: Państwa Ziółkowskich, Państwa Chrupków i Państwa Makosiejów. Tradycyjnie już nagrodzono również najmłodszego uczestnika mini-maratonu - Janka Chrupka, uczestniczącego w biegu rodzinnym oraz najstarszego uczestnika - Wiesława Marczaka.

 W ramach realizacji programu usuwania z terenu gminy Łochów wyrobów zawierających azbest zawarto z WFOŚiGW w Warszawie umowę dotacyjną na kwotę 19.691 zł. Środki gminne na ten cel to 4.925 zł, co powinno wystarczyć na odbiór ok. 80 ton zdjętego już z dachu eternitu.

Stypendia motywacyjne Prezesa Rady Ministrów przyznawane są raz w roku najlepszym uczniom liceum i technikum (po jednej osobie). Spośród szkół tego typu znajdujących się w gminie Łochów, na bieżący rok szkolny stypendium to przypadło: Mateuszowi Filipiakowi z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie i Weronice Krajewskiej - uczennicy Technikum w Łochowie. Stypendium wynosi 258 zł/m-c i dotyczy 10 miesięcy nauki roku szkolnego, za który jest przyznane. Dyplomy stypendialne najlepszym uczniom (liczy się średnia ocen minionego roku szkolnego) z rejonu delegatury siedleckiej wręczono podczas gali 4 grudnia, jaka odbyła się w murach ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.   

28 listopada Burmistrz Łochowa powołał komisję odbioru końcowego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach-etap II” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020”, w składzie: Grzegorz Pieniak (przewodniczący), Elżbieta Pietrzak i Elżbieta Mech - członkinie.

Również 28 listopada została powołana komisja do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejw terminie do 15 stycznia 2019 r. składników majątkowych  stanowiących własność Gminy (ponad trzydzieścigminnych jednostek organizacyjnych). Jej przewodniczącą jest Aleksandra Kowalska.

Burmistrz Łochowa nie skorzystał z przysługującego Gminie Łochów prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości, położonej w mieście Łochów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2694/16 o powierzchni 0,2782 ha.

Udało się. Inwestor, wykonawca i nadzór budowlany dogadali się co do technicznych standardów budowy pierwszego odcinka przejścia podziemnego dla pieszych pod linią kolejową w osi ul. Żeromskiego w Łochowie. Dasze prace (odcinek drugi przejścia), od ul. Dolnej, mają ruszyć wczesną wiosną przyszłego roku.

W drugiej połowie listopada, na terenie byłej szkoły w Łazach i działce przyległej, dokonano ekshumacji 10 spośród spodziewanych 15 zwłok żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej (końcówka okupacji niemieckiej). Przy szczątkach ciał znajdowały się przełamane nieśmiertelniki i zakorkowane butelki z adresami pochowanych. Pod koniec okupacji był tam niemiecki szpital polowy. Ekshumowanych przewieziono na cmentarz wojenny w Puławach. Podczas działań wojennych w latach 1939-1945 na ziemiach polskich zginęło - szacunkowo - około 0,5 mln żołnierzy armii niemieckiej. Wielu z nich poległo w trakcie kampanii wrześniowej w 1939 roku, ale zdecydowana większość w latach 1944-45, kiedy w granicach obecnej RP toczyły się krwawe bitwy między cofającymi się jednostkami niemieckimi a nacierającą Armią Czerwoną. Chowano ich w bezimiennych grobach. Po przemianach politycznych z końca XX wieku doszło do utworzenia w Polsce 13 cmentarzy wojennych, na które przewożone są ciała ekshumowanych żołnierzy. Stało się tak na mocy porozumień międzyrządowych, zawartych najpierw w 1989 roku („Wspólna deklaracja”) i 1991 (Umowa o dobrym sąsiedztwie) oraz dzięki wprowadzonemu w życie 8 grudnia 2003 roku porozumieniu Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej. Organizacją oraz opieką nad tymi cmentarzami zajmuje się federalny Niemiecki Związek Opieki nad Grobami Wojennymi, m.in. niemiecka Fundacja "Pamięć". Przykład ten pokazuje, że skoro można w tak delikatnej materii dogadać się z byłym okupantem, to może tym bardziej można ze stroną ukraińską w temacie tysięcy bezimiennych, przeważnie zbiorowych mogił pomordowanych Polaków (w zdecydowanej większości ludności cywilnej) na kresach wschodnich. 

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci zorganizowali na Placu Targowym dnia 6 grudnia Burmistrz Łochowa, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podczas tegorocznego adwentu Melodie Bożych Trąb zagrały 9 grudnia. Podlasko-mazowieccy ligawkowicze dęli że hej. Że hej było też w wykonaniu pięcioosobowej żeńskiej grupy folkowej Same Suki. Nazwa zespołu pochodzi od instrumentu muzycznego - suki biłgorajskiej. Pudło rezonansowe instrumentu żłobione jest z jednego kawałka drewna czereśniowego. Ma kształt zbliżony kształtem i wielkością do altówki, posiada od 4 do 7 strun.Członkinie nazywają swój zespół „rewolucyjna kobieca formacja folkowa”.

Trzy stowarzyszenia LGD: „Tygiel Doliny Bugu”, „Bądźmy Razem”, i „Równiny Wołomińskiej” podpisały 8 listopada br. umowę na projekt współpracy „Rzeki atrakcyjne turystycznie”. W ramach projektu mają powstać udogodnienia dla kajakarzy w wybranych punktach biegu Liwca i Bugu oraz będą aktywnie promowane atrakcje turystyczne tego obszaru. Mają powstać nowe elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, m.in. ławki solarne, altany i toalety.

Kolejna premiera w Kinie Łochów. Film "Autsajder" opowiadający historię młodego studenta malarstwa, którego ideały zostaną wystawione na próbę podczas stanu wojennego. Seanse: 14.12.2018 godz. 19:40, 15.12.2018 godz. 20:00, 16.12.2018 godz. 17:30. Natomiast w filmie „Pierwszy człowiek” zobaczymy kulisy pierwszej udanej misji człowieka na Księżyc. Twórcy skupili się na żmudnych przygotowaniach Neila Armstronga do historycznej misji Apollo 11. Seanse: 14.12.2018 godz. 17:00, 15.12.2018 godz. 17:30, 16.12.2018 godz. 19:00.

Biblioteka Łochowskiego Towarzystwa „CD” wzbogaciła się o kolejną, rodzimego chowu, publikację „Opowieść o łojowej świeczce. Maria Sadzewiczowa (1881-1957)” autorstwa Anny Boguszewskiej, nauczycielki języka polskiego w LO Sadzewiczowej. To druga, po wydanej w ub. roku publikacji Małgorzaty Szei „Śladami Norwida” książka w serii tej Biblioteki. Opowieść Boguszewskiej jest nie tylko wzbogaconym o nowe szczegóły portretem Marii Sadzewiczowej, ale również wyprawą w przeszłość - historyczną i geopolityczną.

Nowa rada, nowa kadencja i nowe przepisy sprawiają, że głosowania radnych odbywają się z wykorzystaniem elektronicznych nośników, a przebieg sesji rady transmitowany jest na żywo. Chcąc przysłuchiwać się i oglądać przebieg tych sesji wystarczy być w sieci, a następnie wejść na stronę internetową naszej gminy: www.gminalochow.plW celu rozpoczęcia oglądania aktualnej transmisji "Na Żywo" należy przejść w menu po lewej stronie do zakładki Transmisja "Na Żywo" z Sesji.Nagrania archiwalne z poprzednich Sesji Rady Miejskiej w Łochowie dostępne są po lewej stronie w zakładce Archiwum nagrań Sesji Rady.

Tulia robi furorę, przy okazji promują się nasi strażacy. Dziewczyny z zespołu Tulia przy nagrywaniu teledysku „Pali się”promującego edycję deluxe debiutanckiego albumu pt. "Tulia".(Z postu OSP Łochów (Węgrowska) z 9 listopada br.: https://www.facebook.com/strazlochow/).

28 listopada podczas Gali Finałowej I edycji Programu Grantowego "Moje Miejsce na Ziemi", organizowanej przez Fundację "Orlen Dar Serca" strażacy OSP Budziska dostąpili niecodziennego zaszczytu. Na galę zaproszono dwuosobowe delegacje ze wszystkich stowarzyszeń i instytucji, które otrzymały grant pieniężny. Na 1135 wniosków złożonych na konkurs OSP Budziska znalazła się w ścisłym gronie 293 finalistówfinalistów, jako jedna z 293 wyróżnionych organizacji. Kwota darowizny wyniosła 7500 zł.. Podczas gali jednostkę z Budziskreprezentowali: prezes OSP dh Ryszard Gajewski oraz naczelnik OSP dh Piotr Gajewski. Kwota darowizny wyniosła 7,5 tys. zł. Strażacy z Budzisk mogą jeszcze skuteczniej nieść pomoc potrzebującym, gdyż dzięki ww. kwocie został zakupiony automatyczny defibrylator AED Philips HeartStart FRx z dodatkowym kluczem pediatrycznym do ratowania dzieci oraz stosowanymi oznakowaniami.W czasie gali oficjalnie przekazano dyplomy uznania, wręczane osobiście przez prezesa PKN Orlen p. Daniela Obajteka oraz prezes Fundacji "Orlen - Dar Serca" p. Katarzynę Różycką.Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że od dnia dzisiejszego nasi strażacy mogą jeszcze skuteczniej nieść pomoc wszytkim potrzebującym przy NZK. Zakupiony sprzęt, czyli automatyczny defibrylator AED Philips HeartStart FRx, z dodatkowym kluczem pediatrycznym do ratowania dzieci oraz stosownymi oznakowaniami, będzie służył zarówno nam jak i mieszkańcom naszej miejscowości i gminy

W czasie gali oficjalnie przekazano dyplomy uznania, wręczane osobiście przez prezesa PKN Orlen p. Daniela Obajteka oraz prezes Fundacji "Orlen - Dar Serca" p. Katarzynę Różycką.

W listopadowym głosowaniu internautów w konkursie organizowanym przez Fundację "Orszak Trzech Króli" na parafię Łochów oddało swój głos 4376 osób. Dzięki temu w łochowskim orszaku udział weźmie niecodzienny gość - wielbłąd. Głównym mobilizującym naszą społeczność, w konkurowaniu o palmę pierwszeństwa z parafią Brańsk, był ksiądz Piotr Jarosiewicz. Brańskowi przypadło 3 tysiące czekoladek, więc może nie stracili, tylko zyskali. Podczas łochowskiego orszaku ma być też ponoć TVP1.

W tegoroczny adwent weszliśmy z nowym proboszczem, przybyłym z parafii Dziadkowice, księdzem Kanonikiem dr Romanem Szmurło. Zastąpił on dotychczasowego proboszcza ks. Romana Kowerdzieja, który poprosił biskupa, by mógł zająć się bardziej swoim zdrowiem. Jak mówił: małego Romana zastąpi duży Roman. Jego następca spłętował to, że może i mały wzrostem, ale wieki duchem. Pożegnanie odchodzącego od nas Proboszcza miało miejsce w niedzielę, 25 listopada, na Mszy św. o godz. 12.00.  

Również i w tym roku ks. Piotr Jarosiewicz organizuje w łochowskim pałacu Bezalkoholowy Bal Młodzieżowy. Zapisy: fb, 518 345 040, dania ciepłe, napoje, przekąski, gry i zabawy, konkurs na króla i królową balu, fajerwerki, ilość miejsc ograniczona (tak by każdy siedział), koszt: 60 zł.

Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 r. niemal co trzeci mieszkaniec województwa mazowieckiego, w tym w naszej gminie będzie miał 65 lat i więcej. Czegóż się spodziewać gdy współczynnik dzietności około 1,3.

•10 listopada łochowski ŁKS rozegrał ostatni mecz jesiennej rundy A klasy piłki nożnej. Był to mecz zagrany na własnym boisku, na którym padł remis 2:2 z AP Marcovia II Marki. Po rozegraniu trzynastu ligowych spotkań nasz zespół plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli, z 34 punktami na koncie, 51 strzelonymi bramkami, co jest drugim wynikiem oraz stratą 18 goli. W rozegranych meczach ŁKS Łochów tylko raz schodził z boiska pokonany, raz zremisował i odniósł 11 zwycięstw. Na własnym stadionie rozegrał 7 spotkań, 5 z nich wygrał, raz zremisował i raz przegrał. Na wyjazdach zagrano 6 razy odnosząc wszystkie zwycięstwa. Trener Sławomir Damętko w czasie rundy skorzystał z 23 zawodników. To dobry prognostyk na rundę wiosenna i awans do okręgówki. Oby.

   R

 
Michal Krupa