Wieści gminne

Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa:

 Rozstrzygnięto  postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego:

 - na wykonanie dokumentacji technicznej budynku administracyjno-biurowego znajdującego się przy ul. Fabrycznej w Łochowie. Wpłynęło 12 ofert.  W wyniku oceny ofert w ww. postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 12 Wykonawcy: ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT (Wrocław) za cenę 43.350 zł brutto;

- na renowację cieków wodnych na terenie Gminy Łochów. Za najkorzystniejszą w zadaniu 3 (konserwacja gruntowna rowu we wsi Brzuza)  i zadaniu 4 (konserwacja gruntowna rowu we wsi Baczki) uznano ofertę Wykonawcy: „KANIUK” Zakład Usług Lidia Kaniuk (Zgrzebichy) – zad. 3: 11.839 zł, zad. 4: 7.577 zł. W zad. 2 -  konserwacja gruntowna rowów we wsi Łosiewice, wybrano ofertę Wykonawcy: Zakład Usługowy Joanna Rawa (Czyżew) za cenę 13.776 zł.

 Ogłoszono przetarg nieograniczony:

- na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów z terminem składania ofert do 8.11.2013 r. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Budziska, na którą mamy przyznaną już dotację z PROW 2007-2013 r.;

- na utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy z terminem składania ofert do 30.10.2013 r. Zadanie współfinansowane z PROW 2007-2013. Wartość przyznanej dotacji to 1.000.000 zł.

 Ogłoszono postępowanie w trybie zapytania cenowego:

- na renowację cieków wodnych na terenie Gminy Łochów - naprawę  rowu od ul. Baczkowskiej do Al. Łochowskiej. W postępowaniu nie złożono oferty;

- na dostawę materiałów promocyjnych, promujących realizację projektu „ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” z terminem składania ofert do 31.10.2013 r.

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego:

- na plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łochów na lata 2014-2020. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta Wykonawcy: WGS84 Polska Sp. z o.o. (Milanówek) za cenę 28.290 zł. Wykonawca przygotował już wniosek o dofinansowanie na w/w opracowanie  do NFOŚiGW w Warszawie z POIiŚ. Wnioskowana dotacja to 85%;

- na usuwanie azbestu z terenu Gminy Łochów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: ECO-TEC Maciej Mączyński (Warszawa) za cenę 337,97 zł brutto za 1 Mg azbestu. Wartość usługi nie może przekroczyć 50.000 zł. Środki finansowe w 100% pochodzą z dotacji WFOŚiGW w Warszawie.

 W przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku oświatowego oraz domu nauczyciela w Kaliskach w ramach zadania ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” w części 1: Termomodernizacja budynku oświatowego w Kaliskach wpłynęło 6 ofert o rozpiętości cenowej od 650.795 zł do 810.757 zł.  W części 2: termomodernizacja domu nauczyciela w Kaliskach wpłynęło 5 ofert o rozpiętości cenowej od 48.540 zł do 66.408 zł. Trwa praca komisji przetargowej.

 Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości  Łochów, oznaczonych nr ew.4322/7 o pow. 0,0671 ha – cena wywoławcza 38 000 zł i  nr ew. 4322/42 o pow. 0,3262 ha – cena wywoławcza  165 000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Al. Pokoju 75 (sala 107), odpowiednio o godz.  9ºº - na działkę nr 4322/7  i godz. 10ºº- na działkę nr 4322/42.

 Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do pól we wsi Laski. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: „HEN-TRAK” Henryk Sobieski (Stoczek) za cenę 133.965 zł brutto.

 Unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przy Hali sportowej i ogrodzenia LO w Łochowie w części 1 (Wykonanie parkingu przy Hali Sportowej w Łochowie) oraz w części 2 (Wykonanie ogrodzenia LO w Łochowie). W części 1 niniejszego postępowania złożono 5 ofert z cenami brutto: 152.537 zł, - 257.316 zł. Oferta z najniższą ceną – 152.537 zł brutto, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części 2 niniejszego postępowania złożone zostały 4 oferty z cenami brutto: 196.872 zł - 147.439 zł. W konsekwencji powyższego oferta z najniższą ceną – 147.439 zł brutto, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ograniczono zakres zamówienia i ogłoszono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonie ogrodzenia od strony rowu oraz zostanie ogłoszony przetarg na dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 Unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu ,,e-Społeczeństwo Łochowa” w części I oraz w części II. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła środki finansowe jakie przeznaczył na to zadanie zamawiający. Przetarg po raz drugi zostanie ogłoszony w listopadzie po modyfikacji SIWZ (ograniczenie zakresu rzeczowego).

 Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na udostępnienie autokaru i sfinansowanie przejazdu Zespołowi „Łochowianie” w dniu 20.10.2013 r. na „Węgrowskie Barwy Jesieni” do WOK w  Węgrowie;

- na sfinansowanie dokończenia remontu szatni oraz dyżurki strażnicy OSP w Łochowie przy ul. Węgrowskiej 102. Kwota dofinansowania 3 000 zł z rezerwy budżetowej. Część remontu OSP Łochów sfinansowała ze środków własnych;

- na częściowe pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie z zakresu „Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej” dla p. Marcina Bobrowicza.  Kwota dofinansowania 200 zł (na pięć wyjazdów).

 Na prośbę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie, Burmistrz objął patronatem II Niepodległościowy Maraton Łochowski organizowany w dniu 11 listopada i zamierza dofinansować tę imprezę kwotą 1.000 zł.

 W dniu 25 października odbył się konkurs na stanowisko dyrektora MiGOK w Łochowie. Do konkursu przystąpiło czterech kandydatów: Emilia Oleksiak, Artur Laskowski, Artur Lis i Michał Postek. Po przesłuchaniu kandydatów komisja w głosowaniu tajnym wybrała kandydaturę Artura Lisa, obecnego dyrektora tej placówki.

 

Wieści z sesji z 30 października:

 Radni wysłuchali szeregu informacji:

- informacji Burmistrza Łochowa dotyczącej wydanych zarządzeń i podjętych decyzji między sesjami;

- informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie oświadczeń majątkowych radnych;

- informacji Burmistrza Łochowa dotyczącej oświadczeń majątkowych Z-cy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, itp.) oraz pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Łochowa;

- informacji o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym (dotującym) jest Gmina Łochów.

 Radni wyrazili swoją opinię w sprawie lokalizacji parkingu na działkach gminnych (łączna ich pow. 1580 m kw.) przewidzianych pod parking przy kościele w Gwizdałach.

 Radni przyjęli sześć uchwał, w tym w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Barchowie (po SP), zmian w budżecie Gminy Łochów.

 

Pozostałe info gminne:

 Jednym z elementów tegorocznych oficjalnych obchodów Narodowego Święta był koncert pieśni patriotycznych w niedzielę dnia 10 listopada, przeprowadzony bezpośrednio po Mszy św. za ojczyznę, w wykonaniu Anny Marii Adamiak (sopran), Krzysztofa Jaszczaka (fortepian) i Marcina Fidosa (kontrabas). Mieliśmy okazję wysłuchać pięknego i wzruszającego wykonania szeregu utworów patriotycznych, m.in. „Marsz, marsz Polonia”, „Rota”.

 Również i w tym roku postanowiono zorganizować łochowski maraton z okazji Święta Niepodległości (relacja w bieżącym numerze GŁ) oraz halowy Turniej Niepodległościowy w piłkę nożną. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy grając systemem każdy z każdym, a następnie zagrano o lokaty: o miejsce 5. OSP Łochów z Carrefour Exspress (Robert Matusik), wynik 1:3, o miejsce 3. Rodzice z Radni/Urzędnicy, gdzie padł remis 4:4 i zadecydowały rzuty karne 5:4 na korzyść Rodziców, a w finale spotkała się drużyna Nauczycieli z Avansem Migael, która uległa Avansowi 0:1. Gratulujemy zarówno organizatorom, jak i uczestnikom pożytecznego upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.

 Wzorem roku ubiegłego Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP na cmentarzu parafialnym zorganizowała kwestę na budowę nowego pomnika " POLEGŁYM i POMORDOWANYM ... ". W tym roku dzięki zaangażowaniu darczyńców i wolontariuszy udało się zebrać kwotę 2918zł. Bóg zapłać za ten dar.  Efektem dwuletniej zbiórki jest kwota 6096zł. W roku ubiegłym zmieniono tablicę i godło na pomniku, a w przyszłym roku planowane jest przygotowanie projektu nowego pomnika.

 W dniu 30. września 2013 r. w południe spłonął dom w Szuminie (administracyjnie Brzuza 153). Własność  Małgorzaty i Zbigniewa Kozioł. Niestety nie był ubezpieczony. Prosimy o pomoc materialną po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym by nie powielać rzeczy tel. 503-184-072i wsparcie finansowe nr konta: 47 9233 0001 0003 2232 3000 0010

 Na dwudziestolecie powołania Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zorganizowano w Łochowie w dniach 16-17 października konferencję połączoną z sesją terenową: pałacyk w Julinie, Muzeum Ziemi Sadoweńskiej, punkty widokowe w Morzyczynie Włościańskim i Szuminie.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie jest Rejonowym Ośrodkiem Konkursu Ojczyzny Polszczyzny pod patronatem prof. Jana Miodka. Jeszcze do 15 listopada przyjmowane są elektroniczne zgłoszenia szkół podstawowych i gimnazjów do tego konkursu. Zapraszamy nauczycieli, którzy chcą być promotorami języka polskiego i organizatorami etapu szkolnego do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie www.ojczyznapolszczyzna.pl i zachęcenia uczniów do udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu. Laureaci etapu rejonowego otrzymają podpisane przez prof. Jana Miodka dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe.

Druga połowa listopada, tak jak i pierwsza, owocna w wydarzenia w łochowskim domu kultury:

- 13.XI. na Łochowskiej Scenie Teatralnej spektakl „Maruczella”, Teatr Nikoli - Kijów, Kraków;

- 21 i 22.XI. trzecia już Łochowska Jesień Poezji, Festiwal Literacki „Przystanek Norwid”;

24.XI. Bajkowa Niedziela, gdzie Teatr Pinokio wystawi dzieciom „Reksia’’

30.XI. w ramach Łochowskiej Jesieni Teatralnej „Ratuj się kto rodzi” w wykonaniu Teatru z Katowic.

W przedostatniej kolejce rundy jesiennej nasz ŁKS uległ 0:1 MKS Małkini. Po tej rundzie uplasowaliśmy się na szóstym miejscu w tabeli. Natomiast do sensacji doszło w kolejce ostatniej, gdyż z powodu problemów z badaniami lekarskimi, na których przez 15 kolejek + na kilku meczach pucharowych wszystko było w porządku, wyznaczona trójka sędziowska (Wycisłowski, Przedlacki, Wójcicki) nie dopuściła do spotkania 16 kolejki LO pomiędzy ŁKS Łochów a Podlasiem Sokołów Podlaski. Na badaniach lekarskich zabrakło tzw. "parafki" lekarza na pieczątce i sędziowie stwierdzili, że badania są nieważne i nie mają pewności, że były robione przez lekarza. Mimo, że na kartach zdrowia widać było, że lekarz zajmuje się nami już od paru lat to nic nie było w stanie wpłynąć na decyzję trójki sędziowskiej. Piłkarze wraz z arbitrami wyszli na mecz po czym sędziowie odczekali ok. 2 minut na zejście zawodników teoretycznie nieuprawnionych/niedopuszczonych do gry. ŁKSiacy nie zgodzili się na takie rozwiązanie, więc sędzia odgwizdał zakończenie spotkania.  (info kursywą za www.lkslochow.futbolowo.pl).

 

R

 
Michal Krupa